കൊല്ലത്ത് പടിഞ്ഞാറേ കല്ലടയിൽ താമര വിരിഞ്ഞു. / white lotus flower in west kallada kollam.

താമരപാടം…. കൊല്ലം കല്ലടയിൽ സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഇരുന്ന പ്രദേശം മുഴുവൻ വെള്ളതാമര പൂവുകൾ വിടർന്നു …

source

Category: Aquatic Flowers
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>